Registrácia

Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár. Väčšina Vami uvedených informácií bude následne využívaná ako súčasť Vami prezentovaných ponúk zamestnania. Po odsúhlasení podmienok budete zaregistrovaný do systému.

Prihlasovacie údaje

Informácie o inštitúcii

Súhlasím s podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky (dalej jen VOP) stanovenej pre elektronické a internetové médium PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE.

1. Úvodné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky používania internetového servera a elektronického mesačníka zprostředkovávajícího ponuku a dopyt po pracovných pozíciách v zdravotníctve, dostupného na internetovej adrese www.pracavzdravotnictve.sk a mesačne v elektronickej podobe (ďalej len "Služba").

 
2. Špecifikácia služby

Server a tlačená podoba poskytuje Klientom priestor pre inzerciu pracovných príležitostí a pre prezentáciu spoločnosti Klienta v príslušných sekciách Servera a umožňuje vyhľadávanie nových pracovníkov z databázy životopisov. Používanie služieb sa riadi platným Cenníkom. Pred zahájením čerpania služieb je potrebná registrácia Klienta, ktorá nie je spoplatnená. Registráciu je možné vykonať online vyplnením elektronického formulára na adrese www.pracavzdravotnictve.sk v hornej pravej časti. Objednanie Služby prebieha elektronicky po prihlásení Klienta v jeho účtu na Serveri. Takto uskutočnená objednávka je záväzná. Uzávierka pre elektronickú podobu pre takto vložené inzeráty je vždy posledný deň v mesiaci (vrátane). Elektronická podoba je v nasledujúcom mesiaci distribuovaná nejen prostredníctvom partnerov.

3. Definícia použitých pojmov

Pojmy uvedené v texte Všeobecných obchodných podmienok majú nasledujúci význam:

Užívateľ:
Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkach www.pracavzdravotnictve.sk .

Klient:
Právnická alebo fyzická osoba, ktoré odoberá služby vymedzené v článku 2. VOP. Klientom sa rozumie aj sprostredkovateľ.

Sprostredkovateľ:
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom portálu www.pracavzdravotnictve.sk  hľadá pre tretie osoby uchádzačov o zamestnanie.

Reklamný priestor:
Komunikačný prostriedok grafického, textového alebo zvukového typu využívaný na propagáciu právnických či fyzických osôb a / alebo ich služieb.

4. Pravdivosť prezentovaných informácií

4.1 Používateľ a klient sa zaväzuje prezentovať prostredníctvom Služby výhradne pravdivé informácie, ktoré nespôsobia ujmu tretím osobám ani Prevádzkovateľovi.

4.2 Používateľ a klient sa zaväzuje prezentovať prostredníctvom Služby informácie dostatočne jasné a určité, ktoré nevyvolávajú klamlivú predstavu o povahe subjektu alebo ponúkané alebo dopytované pracovnú pozíciu.

4.3 Za pravdivosť a správnosť prezentovaných informácií je zodpovedný užívateľ alebo klient, ktorý tieto informácie uložil na www.pracavzdravotnictve.sk . Používateľ a klient týmto výslovne súhlasí s tým, aby Server uchovával informácie o zápise dát do www.pracavzdravotnictve.sk vedúce jednoznačne k identifikácii konkrétneho používateľa či klienta.

4.4 Používateľ a klient týmto výslovne súhlasí s použitím informácií získaných v súlade s VOP pre prípadné riešenie sporu s klientom alebo užívateľom vzniknutého v dôsledku uvedenia nepravdivé informácie alebo pre zamedzenie používania Služby užívateľom či klientom, ktorý uviedol nepravdivé informácie.

4.5 Klient či používateľ súhlasí s tým, že údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkou určitej služby môžu byť verejne prístupné.

5. Nakladanie s prezentovanými informáciami

5.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prezentáciu:
5.1.1 informácií, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými etickými pravidlami a dobrými mravmi;
5.1.2 informácií so sexuálnym podtextom, ako ponuky práce či brigády, ktoré sa týkajú sexuálne orientovaných služieb;
5.1.3 ponúk práce, v ktorých klient podmieňuje sprostredkovanie práce platbou manipulačného poplatku pre užívateľa;
5.1.4 ponúk práce a brigád, ktoré využívajú systémy multi-level-marketing (MLM);
5.1.5 všeobecných a obchodných informácií o produktoch klienta v rámci rubrík ponúk práce a brigády (napr. "ponúkame au pair", "nechajte zarábať internet" alebo "za odmenu urobím" ...), ktoré majú charakter reklamy;
5.1.6 viac pracovných pozícií, brigád a užívateľov v rámci textu jednej prezentovanej pozície; v prípade porušenia tohto bodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo spätne dofakturovat plnú cenu pozície a to za každú ďalšiu pozíciu v texte jednej prezentovanej pozície;
5.1.7 informácií, ktoré sú prezentované v rozpore so zvyklosťami a predpismi na vyplnenie vstupných formulárov (napr. prezentovanie hviezdičiek, podčiarkovníkov a ďalších znakov v názve pozície);
5.1.8 informácií alebo životopisov o tretích osobách bez ich vedomia;
5.1.9 informácií, ktoré môžu poškodiť dobré meno či povesť Prevádzkovateľa alebo iných fyzických alebo právnických osôb;
5.1.10 priamych internetových odkazov na pracovné pozície klienta alebo odkazov na formuláre vyžadujúce registráciu používateľov a prezentovanie reklamných oznámení, ktoré vyzývajú užívateľa k registrácii.

5.2 Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať v súlade s ustanovením Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, o ochrane osobných údajov v platnom znení, pravdivosť informácií a ich obsah podľa článku 5. a 6. VOP. Prevádzkovateľ je oprávnený upozorniť používateľa alebo klienta na rozpor s podmienkami užívania Služby a žiadať okamžitú nápravu alebo tieto informácie bezodkladne odstrániť zo Služby, a to aj bez súhlasu klienta alebo užívateľa.

5.3 Prevádzkovateľ si týmto v rámci poskytovania svojich služieb výslovne vyhradzuje právo kontrolovať zodpovední systémy Klienta a ďalej si vyhradzuje právo zamedziť používanie takých zodpovedný systémov, ktoré sú pre uchádzačov o inzerované pracovné pozície akokoľvek mätúce, neprehľadné či môžu vyvolať u uchádzačov negatívny dojem o Službe. O zámere zamedziť tomuto užívaní sa Prevádzkovateľ zaväzuje vopred informovať klienta, o ktorého Zodpovední systém sa jedná.

5.4 Klient berie na vedomie, že nie je oprávnený meniť v priebehu poskytovania služby zverejňované údaje v texte a názve pracovnej pozície.

6. Podklady a garancia termínov

6.1 Používateľ a klient je povinný odovzdať Prevádzkovateľovi podklady na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

6.2 V prípade využitia Služby pre zadávanie dát sú tieto informácie zobrazené vo verejných častiach www.pracavzdravotnictve.sk najdlhšie do piatich hodín po riadnom odoslaní údajov. V prípade použitia iného spôsobu odovzdania podkladov pre personálne služby, napr. poskytované elektronickou formou, garantuje Prevádzkovateľ zverejnenie údajov do vopred dohodnutej doby podľa formy a vlastností podkladov, najdlhšie však do 3 pracovných dní od riadneho odovzdania podkladov, ak nie je dohodnuté inak.

7. Objednávka, potvrdenie objednávky a odmietnutie objednávky

7.1 Prevádzkovateľ prijíma objednávky od svojich klientov, na základe ktorých poskytuje služby definované v bode 2 Všeobecných obchodných podmienok.
7.2 Záväzné objednávky na služby automatizovaného spracovania dát, poskytované elektronickou formou, prijíma Prevádzkovateľ predovšetkým prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického objednávkového formulára cez internet, ktorý je prístupný na www.pracavzdravotnictve.sk. Záväznú objednávku je možné taktiež zaslať e-mailom na adresu: info@pracavzdravotnictve.sk .
7.3 Prevádzkovateľ v prípade obdržania elektronického objednávkového formulára zaháji poskytovanie služieb podľa údajov uvedených na formulári. V prípade, že na objednávkovom formulári nie je uvedená špecifikácia začiatku poskytovania služby, platí, že poskytovanie služby sa začne bez zbytočného odkladu.
7.4 Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ vystaví potvrdenie záväznej objednávky iba na základe výslovnej žiadosti klienta.
7.5 Riadne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku do troch dní od jej obdržania v prípade, že
7.5.1. ju podala osoba alebo zástupca spoločnosti, ktorí v minulosti porušili svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok alebo zo zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom;
7.5.2. realizácia objednávky by bola v rozpore s obchodnou politikou Prevádzkovateľa;
7.5.3. realizácia objednávky by bola v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.

8. Uzatvorenie zmluvy

8.1 Zmluva o poskytnutí služieb je uzatvorená:
8.1.1 okamihom začatia poskytovania služieb podľa objednávky preukázateľne doručenej Prevádzkovateľovi v prípade, že Prevádzkovateľ do troch pracovných dní objednávku neodmietne;
8.1.2 uzatvorením zmluvy medzi klientom a Prevádzkovateľom na základe návrhu a jeho prijatia.

8.2 V obchodných vzťahoch, v ktorých Prevádzkovateľ vyžaduje uzavretie zmluvy formou návrhu a jeho prijatia, nie teda postup podľa bodu 8.1.1. Všeobecných obchodných podmienok, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo podľa aktuálnej situácie vyžadovať uzatvorenie písomnej zmluvy, o čom včas vyrozumie klienta.

8.3 Klient uzavretím zmluvy alebo zaslaním objednávky výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s:
8.3.1 rešpektovaním termínov a ďalších skutočností špecifikovaných vo Všeobecných obchodných podmienkach;
8.3.2 rešpektovaním technických možností Práca v zdravotníctve
8.3.3 obsahom Všeobecných obchodných podmienok.

9. Fakturácia a odmena Prevádzkovateľovi

9.1 Za poskytnuté služby podľa článku 2. Všeobecných obchodných podmienok prislúcha Prevádzkovateľovi odmena podľa Cenníka platného ku dňu doručenia objednávky Prevádzkovateľovi.

9.2 Odmena je splatná na základe daňového dokladu - faktúry. Prevádzkovateľ vystaví klientovi faktúru do 15 dní odo dňa začatia plnenia služby. Faktúra je splatná 14. deň odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

9.3 Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje v prípade služieb definovaných v bode 2 Všeobecných obchodných podmienok prvý deň poskytovania služby zo strany Prevádzkovateľa. V ostatných prípadoch je dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia posledný deň poskytovania služby zo strany Prevádzkovateľa.

9.4 Klient nemá nárok na vrátenie odmeny alebo jej časti v prípade nevyužitia objednaných služieb.

9.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť započatia s poskytovaním služieb uhradením zálohy v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom.

9.6 V prípade, že klient je v omeškaní s úhradou odmeny alebo jej akejkoľvek časti po dobu dlhšiu ako 14 kalendárnych dní, je Prevádzkovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb do doby, než bude odmena klientom v plnej výške uhradená. Poskytovanie Služieb bude obnovené bezodkladne po pripísaní dlžnej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

10. Sprostredkovanie predaja služieb Prevádzkovateľa

10.1 Klient, okrem sprostredkovateľa, sa zaväzuje využívať služby projektu Práca v zdravotníctve výhradne pre svoju potrebu.

10.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje využívať služby projektu Práca v zdravotníctve pre svoju potrebu a pre uspokojovanie potrieb svojich klientov. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nesprostredkúva služby Prevádzkovateľa svojím menom. Sprostredkovateľ sa ďalej zaväzuje, že nebude pre tretie osoby svojím menom a / alebo na svoj účet zabezpečovať priamy predaj inzertných pozícií prostredníctvom projektu Práca v zdravotníctve, predovšetkým sa sprostredkovateľ zaväzuje, že nebude akokoľvek kontaktovať tretie osoby za účelom zabezpečenie zverejnenia ponuky práce týchto tretích osôb prostredníctvom projektu Práca v zdravotníctve. Sprostredkovateľ je však oprávnený kontaktovať tretie osoby za účelom vyhľadania uchádzačov o zamestnanie u týchto tretích osôb. Pri porušení tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť spoluprácu s takýmto sprostredkovateľom a požadovať po sprostredkovateľovi náhradu škody týmto spôsobené.

10.3 Sprostredkovateľ je oprávnený použiť akékoľvek obchodné značky Prevádzkovateľa iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa. Pri porušení tohto ustanovenia je Prevádzkovateľ oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť spoluprácu s takýmto sprostredkovateľom.

10.4 Ponuky práce od sprostredkovateľov môžu byť v rámci projektu Práca v zdravotníctve označené a prezentované užívateľom ako pozície ponúkané sprostredkovateľmi. O určenie, či je daný subjekt sprostredkovateľ v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, rozhoduje výhradne Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ berie túto skutočnosť na vedomie.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
11.1.1 podklady dodané klientom sú v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, atp. (Hlavne propagujú ak násilie, rasizmus, diskrimináciu skupín obyvateľstva a pod);
11.1.2 klient je v omeškaní so zaplatením odmeny Prevádzkovateľovi v dobe splatnosti faktúr;
11.1.3 klient preukázateľne poškodzuje dobré meno Prevádzkovateľa alebo jeho obchodných značiek;
11.1.4 klient požaduje prezentovanie informácií v rámci projektu Práca v zdravotníctve, ktoré sú v rozpore s bodom 6.1 Všeobecných obchodných podmienok;
11.1.5 Prevádzkovateľ zistí u zodpovednej systémov klienta závady podľa bodu 6.3 Všeobecných obchodných podmienok.

11.2 Klient
je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do tretieho dňa od objednania služby, a ak je viac ako 7 dní pred uzávierkou, ktorá je posledný deň v mesiaci. V prípade zrušenia objednávky týždeň a menej pred uzávierkou, uhradí klient 100% storno poplatok.

11.3 Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že dôjde k preukázateľnému úplnému prerušeniu poskytovania služieb zo strany Prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní po sebe idúcich, okrem prípadov spôsobených vyššou mocou. Doba prerušenia poskytovania služby začína okamihom, kedy klient písomne ​​poštou alebo e-mailom upovedomí Prevádzkovateľa o prerušení služby a vyzve ju k zjednaniu nápravy.

12. Zánik zmluvy a sankcie

12.1 Zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a klientom zaniká:
12.1.1 uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, ak je tento termín súčasťou objednávky alebo ak bol dojednaný v zmluve;
12.1.2 odstúpením od zmluvy v súlade s článkom 12 Všeobecných obchodných podmienok;
12.1.3 dohodou Prevádzkovateľa a klienta.

12.2 V prípade, že zmluva zanikne v dôsledku odstúpenia Prevádzkovateľa od zmluvy podľa bodu 12.1.2 Všeobecných obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený v prípade uzavretia novej zmluvy s rovnakým klientom účtovať tzv zapojovacia poplatok vo výške 1% z odmeny vyfakturovanej na základe zaniknutej zmluvy.

12.3 Pre prípad omeškania klienta s úhradou odmeny riadne vyfakturovanej podľa bodu 9.2 Všeobecných obchodných podmienok, vzniká Prevádzkovateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Povinnosťou hradiť zmluvnú pokutu nie je dotknutá povinnosť na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

13. Zodpovednosť za škodu

13.1 Prevádzkovateľ je povinný predĺžiť dobu plnenia služby v prípade preukázateľnej chyby na strane technického zariadenia Prevádzkovateľa, a to minimálne po dobu, po ktorú trval výpadok.

13.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci alebo porúch mimo technické zariadenie Prevádzkovateľa. "Vyššou mocou" sa rozumie nepredvídaná udalosť, ktorá nastala po obdržaní Objednávky a ku ktorej došlo bez zavinenia Prevádzkovateľa, ak nebola spôsobená jeho chybou alebo nedbalosťou. Ak vznikne stav vyššej moci na strane Prevádzkovateľa, zaväzuje sa Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o tejto situácii a jej príčine. Ak nebude dohodnuté inak, bude Prevádzkovateľ pokračovať v realizácii svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu v rozsahu svojich najlepších možností a schopností aj za použitia alternatívnych prostriedkov tak, aby dosiahol nahromadeným záväzkom.

13.3 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu spôsobenú technickým a softvérovým zariadením Prevádzkovateľa v súvislosti s uzatvorenou zmluvou medzi Prevádzkovateľom a klientom je obmedzená na čiastku uhradenú klientom za služby na základe uzatvorenej zmluvy. Prevádzkovateľ nie je povinný hradiť klientovi škodu, ktorú nemohol predpokladať v čase uzavretia zmluvy.

14. Autorské práva a ochranné známky

14.1 Klient je povinný obstarať licencie na použitie všetkých diel prezentovaných pri zverejnení informácií, sloganov, zvukovo-obrazových záznamov či reklám, ktoré budú v súvislosti s poskytovaním služieb zo strany Prevádzkovateľa použitá, a je povinný uhradiť aj odmenu za poskytnutie týchto licencií a všetky ďalšie náklady s týmto spojené. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie autorských práv klientom. V prípade, že Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s porušením tohto ustanovenia klientom akákoľvek škoda, zaväzuje sa ju klient Prevádzkovateľovi nahradiť bez zbytočného odkladu po tom, čo k tomu bude zo strany Prevádzkovateľa vyzvaný.

14.2 Klient nie je oprávnený použiť akýmkoľvek spôsobom Práca v zdravotníctve alebo jeho časti inak ako pre vlastnú potrebu, najmä je zakázané ich použitie formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu Prevádzkovateľa. Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu internetových stránok zo strany užívateľov.

14.3 Právo nahrať a uložiť či vytlačiť materiály uložené na www.pracavzdravotnictve.sk  je prípustné iba pre súkromné ​​účely, pričom takto získané materiály nesmú byť žiadnym spôsobom ďalej reprodukované. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy vykonávané akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, sú zakázané.

15. Dohoda o súdnej právomoci

15.1. Prevádzkovateľ a klient činí týmto dohodu podľa ust § 89a zákona č 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, a dojednávajú, že pre spory medzi nimi vzniknuté je miestne príslušný všeobecný súd Prevádzkovateľa, príp. krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza všeobecný súd Prevádzkovateľa.

16. Nakladanie s dátami, ochrana osobných údajov

16.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že chráni osobné údaje v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, av súlade s princípmi obsiahnutými v smernici EÚ č 95/46/EHS.

16.2 Vyplnením súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR).


17. Údaje o Prevádzkovateľovi

Sídlo firmy a korešpondenčné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné:

DIOME, s.r.o.
Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 Braník, Česká republika
IČ: 28953339

www.diome.cz
Všeobecné obchodné podmienky v tomto znení sú platné a účinné od 1. 1. 2013.

Ceny predplatného

* - povinné