Primár interného oddelenia

30. apríla 2018
HNsP Trstená

Riaditeľ HNsP Trstená vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:
 
Primár interného oddelenia
  
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
- špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo podľa NV 296/2010, prílohy č.3, časti A písm.a) odborná
spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva podľa NV 296/2010, vítaná  ďalšia špecializácia vítaná
základná zložka mzdy – v súlade so zákonom 578/2004 Z.z. minimálne 2097,6€.

Iné kritériá a požiadavky:
-odborná prax minimálne 10 rokov
-organizačné a riadiace schopnosti
-komunikatívnosť
-občianska a morálna bezúhonnosť
-znalosť právnych predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Zoznam požadovaných dokladov: 
- prihláška do výberového konania
- motivačný list
- štruktúrovaný profesijný životopis
- prezentácia projektu koncepcie a rozvoja interného oddelenia
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- potvrdenie o registrácii / členstve v príslušnej stavovskej organizácii
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien

Ponúkame:
Možnosť profesionálneho rastu, sociálne benefity.
Základná zložka mzdy – v súlade so zákonom 578/2004 Z.z. minimálne 2097,6€. Ostatné príplatky dohodou.
  
Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke na adresu:
Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Mieru 549/16, 028 01 Trstená s označením " Výberové konanie" najneskôr do 04.06. 2018.
 
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vranová, č.tel.: 043 / 5307400

cela_cr Žilinský

Požadované špecializácie:

  • Interné